Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
145
Hôm qua:
162
Tuần này:
4239
Tháng này:
6140
Tất cả:
134471

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 30/03/2020 16:18:43

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN                                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   BAN TUYÊN GIÁO

                   *                                                Triệu Sơn, ngày 20 tháng 01 năm 2020

    Số 59 - HD/BTGHU

 

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII,
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Hướng dẫn số 101-KH/TU ngày 10/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 190-KH/HU, ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 199-KH/HU, ngày 16/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc về tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nhanh nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII vào cuộc sống.

- Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

- Thông qua tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; làm cho nhân dân hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng, nhất là chủ trương của Đảng bộ huyện, của Đảng Cộng Sản Việt Nam được nêu tại Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện XVIII, Văn kiện Đại hội XIII, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó tranh thủ sự đồng tình ủng hộ tích cực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.

2. Yêu cầu

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo Kế hoạch số 190-KH/HU ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC ĐỢT TUYÊN TRUYỀN

Công tác tuyên truyền xuyên suốt từ nay đến hết Đại hội XIII của Đảng, theo nội dung tại Kế hoạch số 190-KH/HU ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy, tập trung vào ba đợt tuyên truyền cao điểm:

1. Đợt 1: Từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ, chi bộ cơ sở (ngày 30/5/2020), tập trung tuyên truyền các nội dung:

- Lịch sử vẻ vang của Đảng, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; những thành tựu nổi bật và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Đảng qua 90 năm, nhất là thành tựu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những khó khăn, thách thức và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; những kết quả trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nội dung và việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của huyện về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trọng tâm là: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực trong cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”; Kế hoạch số 190-KH/HU, ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Quy chế bầu cử trong Đảng...

- Nội dung cơ bản của các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và Đại hội XIII của Đảng; việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện nêu trên.

- Những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các địa phương, đơn vị.

- Công tác chuẩn bị, tiến độ, diễn biến, tổ chức đại hội, kết quả đại hội đại biểu đảng bộ, chi bộ cơ sở. Việc tổ chức đại hội điểm ở cơ sở, cấp huyện; phổ biến những kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm. Hoạt động và kết quả đại hội đảng bộ các cấp, nhất là kết quả bầu cử; các quyết định của đại hội về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Việc tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, các công trình, sản phẩm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của huyện trong năm 2020 và đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và Đại hội XIII của Đảng.

- Tầm vóc, ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và Đại hội XIII của Đảng.

2. Đợt 2: Từ tháng 5/2020 đến hết tháng 7/2020, tập trung tuyên truyền cao điểm trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020­ - 2025, cụ thể như sau:

2.1. Công tác tuyên truyền trước Đại hội: Từ tháng 5/2020 đến trước khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII:

- Các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; những quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Việc đóng góp ý kiến của đại hội đại biểu cấp cơ sở và tương đương, các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thi 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Tuyên truyền đậm nét kết quả thực hiện các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII.

- Các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của huyện và đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII.

- Không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội; kết quả các phong trào thi đua; biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 cấp huyện và các cấp; những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Phản ánh tâm tư, tình cảm của các tầng lớp nhân dân ở trong huyện, ngoài huyện, người Triệu Sơn ở nước ngoài hướng về Đảng, về quê hương, về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo nhân dân về thời gian, địa điểm, số lượng đại biểu chính thức tham dự và các hoạt động bên lề Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; mở các diễn đàn thảo luận, đối thoại giữa lãnh đạo hoặc tổ chức đảng với các tầng lớp nhân dân.

2.2. Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII: tập trung tuyên truyền các nội dung:

          - Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

          - Chủ đề, phương châm của Đại hội.

          - Trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội.

          - Quy chế bầu cử trong Đảng.

          - Các hoạt động của Đại hội.

          - Các văn kiện được trình bày tại Đại hội;

          - Các tham luận, các quyết định của Đại hội.

          - Kết quả bầu cử; các hoạt động tại phiên bế mạc Đại hội.

          - Không khí dân chủ trong Đại hội; sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và sự quan tâm của nhân dân trong huyện, trong nước và cộng đồng người Triệu Sơn ở nước ngoài; tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          - Giới thiệu một số gương mặt đại biểu tiêu biểu về tham dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII trên các phương tiện thông tin đại chúng trong huyện.

          2.3. Công tác tuyên truyền sau Đại hội (Sau bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đến hết tháng 7/2020):

          - Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

          - Thông tin nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

          - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

          - Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; đưa nghị quyết vào cuộc sống.

          - Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

          - Dư luận tích cực của nhân dân trong huyện, cộng đồng người Triệu Sơn ở nước ngoài về kết quả Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

          3. Đợt 3: Từ tháng 7/2020 đến Đại hội XIII của Đảng

          3.1. Trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng, tập trung truyên truyền những nội dung sau:

          - Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; việc đóng góp ý kiến của đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương, của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

          - Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011­ - 2020; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 và những năm tiếp theo.

          - Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII.

          - Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

          - Tình cảm của các tầng lớp nhân dân ở trong huyện, tỉnh, trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đảng, về Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là những mong muốn của đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng và Đại hội.

          - Thời gian, địa điểm, số lượng đại biểu chính thức tham dự và các hoạt động bên lề Đại hội XIII của Đảng.

          3.2. Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền:   

            - Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng; chủ đề, phương châm của Đại hội; trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng; các hoạt động của Đại hội; các văn kiện được trình bày tại Đại hội; các tham luận, các quyết định của Đại hội; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

          - Không khí dân chủ trong Đại hội; sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Đại hội.

          3.3. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

          - Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội; thông tin nhanh kết quả Đại hội; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

          - Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

          - Dư luận tích cực của nhân dân trong huyện, tỉnh, trong nước và bạn bè quốc tế về kết quả Đại hội XIII của Đảng.

          Bên cạnh các nội dung theo ba đợt cao điểm trên, trong quá trình diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng, luôn coi trọng việc tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng...

          III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CHỦ YẾU

          1. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Đăng tải các nội dung thông tin, tuyên truyền trên các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của các ban, phòng, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội, cổng thông tin điện tử của huyện về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng; việc công bố các dự thảo văn kiện và ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân; về quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội, hoạt động và các quyết định của đại hội.

- Các ban, phòng, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức đăng tải các tin, bài viết trên internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube...) về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng.

- Vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về đại hội trên trang cá nhân.

2. Tuyên truyền miệng

- Tổ chức hội nghị nội bộ cấp ủy, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội... để thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị đại hội; công tác tổ chức đại hội; lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng; thông báo kết quả đại hội; quán triệt Nghị quyết và các kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và truyền thanh cấp xã.

3. Tuyên truyền cổ động trực quan

- Tuyên truyền khẩu hiệu đại hội trên pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử trên các tuyến đường, quốc lộ, nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao quần chúng chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng.

- Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc; tổ chức triển lãm ảnh, tư liệu, tranh cổ động; chỉnh trang khu phố, khu dân cư đảm bảo mĩ quan chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng.

4. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình chào mừng và tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của huyện vào thời điểm trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Tổ chức hội nghị, gặp mặt tôn vinh các mô hình hay, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Tổ chức gắn biển công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng.

5. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại

Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về các dự thảo văn kiện, kết quả đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên đang học tập, lao động, công tác ở nước ngoài và cộng đồng người Triệu Sơn ở nước ngoài.

6. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu

Tham gia cuộc thi cấp tỉnh về thi viết, trắc nghiệm tìm hiểu về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phưong, đơn vị thực hiện các nội dung hoạt động tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng theo Kế hoạch số 199-KH/HU ngày 16/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nội dung các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công tại Kế hoạch số 199-KH/HU ngày 16/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện

- Xây dựng kế hoạch tổ chức công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên.

- Cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng.

- Bám sát địa phương, cơ sở; tăng cường các hoạt động tạo sự gắn kết với các giai tầng trong xã hội; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng, sớm phát hiện những vấn đề nhạy cảm, phức tạp mới phát sinh, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và phối hợp giải quyết theo quy định.

3. Trung tâm VH-TT-TT&DL

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn ban văn hoá các xã, thị trấn, các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng.

- Chỉ đạo thực hiện tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao đến cơ sở, nhất là các xã thuộc vùng khó của huyện chào mừng Đại hội.

- Tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

4. Phòng VHTT huyện

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng; chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

- Chỉ đạo tổ chức thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, bảo đảm nhanh chóng, chính xác và tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc và điện thoại, viễn thông phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Theo dõi thông tin và báo cáo đánh giá về công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng.

5. Các Tổ chức cơ sở đảng

- Xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng tại địa phương, đơn vị.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp thông tin tích cực, thông tin tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng trên các trang mạng xã hội.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền báo cáo kịp thời về Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo quy định.

- Tổ chức tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng để chủ động giải quyết đối với những vấn đề phức tạp mới nảy sinh và báo cáo theo quy định.

- Phát động các phong trào thi đua, các công trình, các hoạt động lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020, đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng.

- Tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời, có hiệu quả các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng.

 

Căn cứ Hướng dẫn này, yêu cầu các ban, phòng, ngành, địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo nhiệm vụ được phân công./.

 

Nơi nhận:                                                                                 TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo TU (để b/c);                                                                           

- Thường trực HU (để b/c);

- Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc;

- MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;                                     (Đã ký)

- Phòng VHTT, Trung tâm VH-TT-TT&DL;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu BTG/HU.

                                                                                                               Lê Thị Sen

 

 

         

 

 

 

 

  

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đăng lúc: 30/03/2020 16:18:43 (GMT+7)

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN                                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   BAN TUYÊN GIÁO

                   *                                                Triệu Sơn, ngày 20 tháng 01 năm 2020

    Số 59 - HD/BTGHU

 

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII,
tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Hướng dẫn số 101-KH/TU ngày 10/01/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 190-KH/HU, ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 199-KH/HU, ngày 16/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc về tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nhanh nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII vào cuộc sống.

- Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

- Thông qua tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; làm cho nhân dân hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng, nhất là chủ trương của Đảng bộ huyện, của Đảng Cộng Sản Việt Nam được nêu tại Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện XVIII, Văn kiện Đại hội XIII, nhất là đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó tranh thủ sự đồng tình ủng hộ tích cực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam.

2. Yêu cầu

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng theo Kế hoạch số 190-KH/HU ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC ĐỢT TUYÊN TRUYỀN

Công tác tuyên truyền xuyên suốt từ nay đến hết Đại hội XIII của Đảng, theo nội dung tại Kế hoạch số 190-KH/HU ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy, tập trung vào ba đợt tuyên truyền cao điểm:

1. Đợt 1: Từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ, chi bộ cơ sở (ngày 30/5/2020), tập trung tuyên truyền các nội dung:

- Lịch sử vẻ vang của Đảng, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; những thành tựu nổi bật và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Đảng qua 90 năm, nhất là thành tựu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những khó khăn, thách thức và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; những kết quả trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nội dung và việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của huyện về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trọng tâm là: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực trong cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”; Kế hoạch số 190-KH/HU, ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Quy chế bầu cử trong Đảng...

- Nội dung cơ bản của các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và Đại hội XIII của Đảng; việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện nêu trên.

- Những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và việc thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các địa phương, đơn vị.

- Công tác chuẩn bị, tiến độ, diễn biến, tổ chức đại hội, kết quả đại hội đại biểu đảng bộ, chi bộ cơ sở. Việc tổ chức đại hội điểm ở cơ sở, cấp huyện; phổ biến những kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm. Hoạt động và kết quả đại hội đảng bộ các cấp, nhất là kết quả bầu cử; các quyết định của đại hội về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Việc tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, các công trình, sản phẩm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của huyện trong năm 2020 và đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và Đại hội XIII của Đảng.

- Tầm vóc, ý nghĩa, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và Đại hội XIII của Đảng.

2. Đợt 2: Từ tháng 5/2020 đến hết tháng 7/2020, tập trung tuyên truyền cao điểm trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020­ - 2025, cụ thể như sau:

2.1. Công tác tuyên truyền trước Đại hội: Từ tháng 5/2020 đến trước khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII:

- Các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; những quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Việc đóng góp ý kiến của đại hội đại biểu cấp cơ sở và tương đương, các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thi 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Tuyên truyền đậm nét kết quả thực hiện các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII.

- Các phong trào thi đua yêu nước, các công trình chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của huyện và đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII.

- Không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội; kết quả các phong trào thi đua; biểu dương các tập thể và cá nhân điển hình, tiên tiến được khen thưởng tại Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 cấp huyện và các cấp; những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Phản ánh tâm tư, tình cảm của các tầng lớp nhân dân ở trong huyện, ngoài huyện, người Triệu Sơn ở nước ngoài hướng về Đảng, về quê hương, về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo nhân dân về thời gian, địa điểm, số lượng đại biểu chính thức tham dự và các hoạt động bên lề Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; mở các diễn đàn thảo luận, đối thoại giữa lãnh đạo hoặc tổ chức đảng với các tầng lớp nhân dân.

2.2. Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII: tập trung tuyên truyền các nội dung:

          - Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

          - Chủ đề, phương châm của Đại hội.

          - Trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội.

          - Quy chế bầu cử trong Đảng.

          - Các hoạt động của Đại hội.

          - Các văn kiện được trình bày tại Đại hội;

          - Các tham luận, các quyết định của Đại hội.

          - Kết quả bầu cử; các hoạt động tại phiên bế mạc Đại hội.

          - Không khí dân chủ trong Đại hội; sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và sự quan tâm của nhân dân trong huyện, trong nước và cộng đồng người Triệu Sơn ở nước ngoài; tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          - Giới thiệu một số gương mặt đại biểu tiêu biểu về tham dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII trên các phương tiện thông tin đại chúng trong huyện.

          2.3. Công tác tuyên truyền sau Đại hội (Sau bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đến hết tháng 7/2020):

          - Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

          - Thông tin nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

          - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

          - Công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; đưa nghị quyết vào cuộc sống.

          - Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

          - Dư luận tích cực của nhân dân trong huyện, cộng đồng người Triệu Sơn ở nước ngoài về kết quả Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

          3. Đợt 3: Từ tháng 7/2020 đến Đại hội XIII của Đảng

          3.1. Trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng, tập trung truyên truyền những nội dung sau:

          - Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; việc đóng góp ý kiến của đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương, của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

          - Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011­ - 2020; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 và những năm tiếp theo.

          - Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII.

          - Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

          - Tình cảm của các tầng lớp nhân dân ở trong huyện, tỉnh, trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đảng, về Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là những mong muốn của đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng và Đại hội.

          - Thời gian, địa điểm, số lượng đại biểu chính thức tham dự và các hoạt động bên lề Đại hội XIII của Đảng.

          3.2. Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền:   

            - Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng; chủ đề, phương châm của Đại hội; trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng; các hoạt động của Đại hội; các văn kiện được trình bày tại Đại hội; các tham luận, các quyết định của Đại hội; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

          - Không khí dân chủ trong Đại hội; sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Đại hội.

          3.3. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

          - Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội; thông tin nhanh kết quả Đại hội; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

          - Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

          - Dư luận tích cực của nhân dân trong huyện, tỉnh, trong nước và bạn bè quốc tế về kết quả Đại hội XIII của Đảng.

          Bên cạnh các nội dung theo ba đợt cao điểm trên, trong quá trình diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng, luôn coi trọng việc tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị, lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng...

          III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN CHỦ YẾU

          1. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Đăng tải các nội dung thông tin, tuyên truyền trên các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của các ban, phòng, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội, cổng thông tin điện tử của huyện về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng; việc công bố các dự thảo văn kiện và ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân; về quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội, hoạt động và các quyết định của đại hội.

- Các ban, phòng, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức đăng tải các tin, bài viết trên internet, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube...) về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng.

- Vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về đại hội trên trang cá nhân.

2. Tuyên truyền miệng

- Tổ chức hội nghị nội bộ cấp ủy, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội... để thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị đại hội; công tác tổ chức đại hội; lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng; thông báo kết quả đại hội; quán triệt Nghị quyết và các kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và truyền thanh cấp xã.

3. Tuyên truyền cổ động trực quan

- Tuyên truyền khẩu hiệu đại hội trên pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử trên các tuyến đường, quốc lộ, nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao quần chúng chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng.

- Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc; tổ chức triển lãm ảnh, tư liệu, tranh cổ động; chỉnh trang khu phố, khu dân cư đảm bảo mĩ quan chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng.

4. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình chào mừng và tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của huyện vào thời điểm trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Tổ chức hội nghị, gặp mặt tôn vinh các mô hình hay, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Tổ chức gắn biển công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng.

5. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại

Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về các dự thảo văn kiện, kết quả đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên đang học tập, lao động, công tác ở nước ngoài và cộng đồng người Triệu Sơn ở nước ngoài.

6. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu

Tham gia cuộc thi cấp tỉnh về thi viết, trắc nghiệm tìm hiểu về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phưong, đơn vị thực hiện các nội dung hoạt động tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng theo Kế hoạch số 199-KH/HU ngày 16/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nội dung các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Huyện ủy phân công tại Kế hoạch số 199-KH/HU ngày 16/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện

- Xây dựng kế hoạch tổ chức công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên.

- Cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu, các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng.

- Bám sát địa phương, cơ sở; tăng cường các hoạt động tạo sự gắn kết với các giai tầng trong xã hội; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng, sớm phát hiện những vấn đề nhạy cảm, phức tạp mới phát sinh, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền và phối hợp giải quyết theo quy định.

3. Trung tâm VH-TT-TT&DL

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn ban văn hoá các xã, thị trấn, các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng.

- Chỉ đạo thực hiện tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao đến cơ sở, nhất là các xã thuộc vùng khó của huyện chào mừng Đại hội.

- Tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

4. Phòng VHTT huyện

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng; chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

- Chỉ đạo tổ chức thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, bảo đảm nhanh chóng, chính xác và tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc và điện thoại, viễn thông phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Theo dõi thông tin và báo cáo đánh giá về công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng.

5. Các Tổ chức cơ sở đảng

- Xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng tại địa phương, đơn vị.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp thông tin tích cực, thông tin tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng trên các trang mạng xã hội.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền báo cáo kịp thời về Ban Tuyên giáo Huyện ủy theo quy định.

- Tổ chức tốt việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng để chủ động giải quyết đối với những vấn đề phức tạp mới nảy sinh và báo cáo theo quy định.

- Phát động các phong trào thi đua, các công trình, các hoạt động lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020, đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng.

- Tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, phản bác kịp thời, có hiệu quả các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội XIII của Đảng.

 

Căn cứ Hướng dẫn này, yêu cầu các ban, phòng, ngành, địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo nhiệm vụ được phân công./.

 

Nơi nhận:                                                                                 TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo TU (để b/c);                                                                           

- Thường trực HU (để b/c);

- Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc;

- MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;                                     (Đã ký)

- Phòng VHTT, Trung tâm VH-TT-TT&DL;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu BTG/HU.

                                                                                                               Lê Thị Sen

 

 

         

 

 

 

 

  
Từ khóa bài viết: