Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
256285

Xã Đồng Lợi tích cực chuẩn bị chu đáo cho Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Ngày 16/04/2021 00:09:57

Ngày 23/5/2021, nhân dân cả nước sẽ đi bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tạo điều kiện cho người ứng cử về khu dân cư lắng nghe ý kiến nhân dân; đặc biệt, những vấn đề liên quan đến người ứng cử đều sẽ được thông tin minh bạch, công khai.

Ngày 23/5/2021, nhân dân cả nước sẽ đi bầu cử Quốc hội  khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tạo điều kiện cho người ứng cử về khu dân cư lắng nghe ý kiến nhân dân; đặc biệt, những vấn đề liên quan đến người ứng cử đều sẽ được thông tin minh bạch, công khai.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. 
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Xác định Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2021, nên ngay từ những ngày đầu công tác chuẩn bị bầu cử luôn được Cấp uỷ Đảng và Chính quyền địa phương xem là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và  được đặt lên hàng đầu. Vì thế Đảng bộ và chính quyền xã nhà đã  kế hoạch, phương hướng chỉ đạo và  triển khai đồng bộ các biện pháp  và tổ chức tốt công tác chuẩn bị  để ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp với bầu không khí dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
 Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, xã Đồng Lợi đã thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử; Ủy ban Bầu cử của  xã; xây dựng và ban hành các văn bản phục vụ cho công tác bầu cử. Đặc biệt để phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử, xã đã thành lập tiểu ban tuyên truyền bầu cử. Thời gian qua, Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền.  Đặc biệt  Đài truyền thanh xã, các đơn vị thôn đã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh của xã và loa phát thanh của thôn về Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; Luật Tổ chức chính quyền địa phương đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã. Bên cạnh đó bộ phận Văn hoá - Thông tin xã đã tổ chức tuyên truyền bằng hình thức trực quan thông qua hệ thống băng rôn, pa nô… treo và đặt tại Công sở UBND xã, các trục đường và tuyến đường trung tâm trên địa  bàn xã. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị cấp xã và các ngành, đoàn thể ở thôn đã tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến công tác bầu cử thông qua các hội nghị tại xã, các buổi sinh hoạt ở thôn. Qua đó đã góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân trong xã về mục đích, ý nghĩa chính trị và yêu cầu của công tác bầu cử cũng như quyền dân chủ, trách nhiệm của công dân đối với cuộc Bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.
Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất, bên cạnh công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, Ủy ban MTTQ xã cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân, nhất là cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước. Công tác tổ chức Hội nghị hiệp thương đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tiến hành theo đúng quy định để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng ứng cử Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3 số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân xã là 42 đại biểu. Số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã được thực hiện theo đúng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Với tinh thần “Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân”. nên chất lượng đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân xã được tiến hành chọn lọc rất kỹ lưỡng và khách quan, minh bạch. Các đại biểu được giới thiệu ra ứng cử Hội đồng nhân dân xã cơ bản là những đại biểu có trình độ, có đức, có tài, có kinh nghiệm và uy tín trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.
Hiện nay xã đã tiến hành xong việc lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Để đảm bảo nguyên tắc, công khai và minh bạch, xã đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri tại các  Nhà văn hoá thôn để thuận tiện cho việc theo dõi và nắm bắt thông tin bầu cử  của nhân dân trong xã cũng như giúp người dân nâng cao nhận thức được vai trò, quyền dân chủ và quyền công dân, trách nhiệm của bản thân đối với công tác bầu cử.
Uỷ ban bầu cử xã nhà đã bố trí phòng điều hành riêng, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm 2021- 2026. Phòng điều hành của Uỷ ban bầu cử xã đã chuẩn bị chu đáo và đầy các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, xã và các văn bản pháp luật liên quan đến nội dung công tác bầu cử cũng như niêm yết lịch trình thời gian  và các công việc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, tạo điều kiện cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân có điều kiện tìm hiểu và cập nhật hiểu biết, thông tin về các nội dung  liên quan cũng như diễn biến cuộc bầu cử.
 Với tinh thần tích cực và chủ động, Cấp uỷ và chính quyền xã đang tập trung chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các bước, công việc tiếp theo của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  để  đảm bảo đúng kế hoạch, thời gian và quy định của pháp luật, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử cũng như tạo điều kiện cho người dân được thực hiện quyền công dân, quyền dân chủ của mình để “Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân”, góp phần xây dựng đất nước ngày càng công bằng, dân chủ, tiến bộ và văn minh.
Phóng viên và nhà báo kênh Truyền hình Quốc hội về lấy tin bài và ghi hình về tình hình chuẩn bị cho công tác bầu cử tại xã Đồng Lợi.

IMG_20210409_142611.jpg


 IMG_20210409_141949.jpg

  IMG_20210409_141955.jpg
IMG_20210409_142252 (1).jpg
                                                                                  
       IMG_20210409_143512.jpg  
       
          IMG_20210409_142750.jpg
Nhân dân trong xã  đến văn phòng điều hành của Uỷ ban bầu cử xã Đồng Lợi để tìm hiểu các văn bản và nội dung hướng dẫn về công tác bầu cử.
                                                                                                             
Một số hình ảnh về công tác tuyên truyền trực quan về cuộc bầu cử.
IMG_20210329_150917.jpg

IMG_20210329_151429.jpg

IMG_20210329_153200.jpg 
                                                   Bài và Ảnh: Lê Nam (Công chức Văn hoá - Xã hội)

Xã Đồng Lợi tích cực chuẩn bị chu đáo cho Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Đăng lúc: 16/04/2021 00:09:57 (GMT+7)

Ngày 23/5/2021, nhân dân cả nước sẽ đi bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tạo điều kiện cho người ứng cử về khu dân cư lắng nghe ý kiến nhân dân; đặc biệt, những vấn đề liên quan đến người ứng cử đều sẽ được thông tin minh bạch, công khai.

Ngày 23/5/2021, nhân dân cả nước sẽ đi bầu cử Quốc hội  khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tạo điều kiện cho người ứng cử về khu dân cư lắng nghe ý kiến nhân dân; đặc biệt, những vấn đề liên quan đến người ứng cử đều sẽ được thông tin minh bạch, công khai.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. 
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Xác định Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2021, nên ngay từ những ngày đầu công tác chuẩn bị bầu cử luôn được Cấp uỷ Đảng và Chính quyền địa phương xem là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và  được đặt lên hàng đầu. Vì thế Đảng bộ và chính quyền xã nhà đã  kế hoạch, phương hướng chỉ đạo và  triển khai đồng bộ các biện pháp  và tổ chức tốt công tác chuẩn bị  để ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp với bầu không khí dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
 Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, xã Đồng Lợi đã thành lập Ban Chỉ đạo Bầu cử; Ủy ban Bầu cử của  xã; xây dựng và ban hành các văn bản phục vụ cho công tác bầu cử. Đặc biệt để phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử, xã đã thành lập tiểu ban tuyên truyền bầu cử. Thời gian qua, Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền.  Đặc biệt  Đài truyền thanh xã, các đơn vị thôn đã tăng cường tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh của xã và loa phát thanh của thôn về Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; Luật Tổ chức chính quyền địa phương đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã. Bên cạnh đó bộ phận Văn hoá - Thông tin xã đã tổ chức tuyên truyền bằng hình thức trực quan thông qua hệ thống băng rôn, pa nô… treo và đặt tại Công sở UBND xã, các trục đường và tuyến đường trung tâm trên địa  bàn xã. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị cấp xã và các ngành, đoàn thể ở thôn đã tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến công tác bầu cử thông qua các hội nghị tại xã, các buổi sinh hoạt ở thôn. Qua đó đã góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức của nhân dân trong xã về mục đích, ý nghĩa chính trị và yêu cầu của công tác bầu cử cũng như quyền dân chủ, trách nhiệm của công dân đối với cuộc Bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.
Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất, bên cạnh công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn, Ủy ban MTTQ xã cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân, nhất là cử tri hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước. Công tác tổ chức Hội nghị hiệp thương đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tiến hành theo đúng quy định để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng ứng cử Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3 số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân xã là 42 đại biểu. Số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã được thực hiện theo đúng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Với tinh thần “Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân”. nên chất lượng đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân xã được tiến hành chọn lọc rất kỹ lưỡng và khách quan, minh bạch. Các đại biểu được giới thiệu ra ứng cử Hội đồng nhân dân xã cơ bản là những đại biểu có trình độ, có đức, có tài, có kinh nghiệm và uy tín trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.
Hiện nay xã đã tiến hành xong việc lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Để đảm bảo nguyên tắc, công khai và minh bạch, xã đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri tại các  Nhà văn hoá thôn để thuận tiện cho việc theo dõi và nắm bắt thông tin bầu cử  của nhân dân trong xã cũng như giúp người dân nâng cao nhận thức được vai trò, quyền dân chủ và quyền công dân, trách nhiệm của bản thân đối với công tác bầu cử.
Uỷ ban bầu cử xã nhà đã bố trí phòng điều hành riêng, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm 2021- 2026. Phòng điều hành của Uỷ ban bầu cử xã đã chuẩn bị chu đáo và đầy các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, xã và các văn bản pháp luật liên quan đến nội dung công tác bầu cử cũng như niêm yết lịch trình thời gian  và các công việc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, tạo điều kiện cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân có điều kiện tìm hiểu và cập nhật hiểu biết, thông tin về các nội dung  liên quan cũng như diễn biến cuộc bầu cử.
 Với tinh thần tích cực và chủ động, Cấp uỷ và chính quyền xã đang tập trung chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các bước, công việc tiếp theo của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026  để  đảm bảo đúng kế hoạch, thời gian và quy định của pháp luật, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử cũng như tạo điều kiện cho người dân được thực hiện quyền công dân, quyền dân chủ của mình để “Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân”, góp phần xây dựng đất nước ngày càng công bằng, dân chủ, tiến bộ và văn minh.
Phóng viên và nhà báo kênh Truyền hình Quốc hội về lấy tin bài và ghi hình về tình hình chuẩn bị cho công tác bầu cử tại xã Đồng Lợi.

IMG_20210409_142611.jpg


 IMG_20210409_141949.jpg

  IMG_20210409_141955.jpg
IMG_20210409_142252 (1).jpg
                                                                                  
       IMG_20210409_143512.jpg  
       
          IMG_20210409_142750.jpg
Nhân dân trong xã  đến văn phòng điều hành của Uỷ ban bầu cử xã Đồng Lợi để tìm hiểu các văn bản và nội dung hướng dẫn về công tác bầu cử.
                                                                                                             
Một số hình ảnh về công tác tuyên truyền trực quan về cuộc bầu cử.
IMG_20210329_150917.jpg

IMG_20210329_151429.jpg

IMG_20210329_153200.jpg 
                                                   Bài và Ảnh: Lê Nam (Công chức Văn hoá - Xã hội)