Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
151
Hôm qua:
162
Tuần này:
4245
Tháng này:
6146
Tất cả:
134477

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 30/03/2020 15:41:28

 

 

 

ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HOÁ                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    HUYỆN UỶ TRIỆU SƠN

                        *                                            Triệu Sơn, ngày 16 tháng 01 năm 2020

            Số 199-KH/HU

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ

huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Thực hiện Kế hoạch số 181-KH/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch số 190-KH/TU, ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch tuyên truyền, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; những quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong toàn xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nhanh nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII vào cuộc sống.

2. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố và phát huy niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

3. Công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, kịp thời; bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của các cấp ủy đảng; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, khoa học, hiệu quả; hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng địa bàn; bảo đảm trang trọng, thiết thực, tránh phô trương, lãng phí; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Sự ra đời, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ huyện Triệu Sơn qua các kỳ đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

          2. Tuyên truyền, làm rõ nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019

 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 190-KH/HU, ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; quy chế bầu cử trong Đảng, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, độ tuổi, quy trình nhân sự.

          3. Công tác chuẩn bị đại hội, công tác tổ chức, tiến độ, diễn biến, kết quả đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện. Việc tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương; phổ biến kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm các cấp, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

          4. Nội dung dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Việc đóng góp ý kiến của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nhất là ý kiến đóng góp của các lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, cán bộ khoa học, văn nghệ sĩ... vào các văn bản dự thảo trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

5. Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương, giai đoạn 2015 - 2020. Những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

          - Kết quả thực hiện 04 chương trình trọng tâm, 02 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII và các nghị quyết chuyên đề…

- Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung uơng 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về ‘‘Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là ủy viên Bộ Chính trị, uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”; những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy đảng trong 5 năm qua.

6. Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đối với đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

          7. Định hướng dư luận, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng việc góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.

8. Tuyên truyền đậm nét kết quả đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; cung cấp thông tin, giới thiệu tiểu sử các đồng chí trúng cử; danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII.

III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Thời gian: Từ tháng 01/2020 đến hết tháng 12/2020.

2. Hình thức tuyên truyền

          - Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử, website của các ngành, truyền thông...

- Thông qua tổ chức các hội nghị tuyên truyền nội bộ trong Đảng (cấp ủy, cán bộ chủ chốt, báo cáo viên); hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; thông qua các cuộc họp, sinh hoạt thường kỳ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội...

- Thực hiện sản xuất các chương trình phát thanh, đăng tải các tin bài trên hệ thống đài truyền thanh huyện, ảnh thời sự trên cổng thông tin điện tử của huyện.

- Tuyên truyền cổ động trực quan (pa nô, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn, cờ, bảng điện tử, tranh cổ động...); các hoạt động trưng bày triển lãm, văn hóa, văn nghệ, thể thao.

- Tổ chức tọa đàm, gặp mặt; các hoạt động vui chơi tìm hiểu về các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện, về nội dung các văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

- Xây dựng hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Chủ trì, phối hợp với phòng văn hóa và thông tin chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng theo từng thời điểm cụ thể.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, phòng Văn hoá và thông tin và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyên trước và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Tổ chức hội nghị Báo cáo viên cấp huyện triển khai nội dung, định hướng tuyên truyền và cung cấp thông tin kết quả đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Thẩm định nội dung tuyên truyền của các đơn vị liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng của huyện; nội dung các ấn phẩm tuyên truyền; trang trí khánh tiết; phương án, nội dung tuyên truyền cổ động trực quan; chương trình nghệ thuật; triển lãm... phục vụ tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hoá và thông tin, Công an huyện có kế hoạch và tổ chức đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung hoạt động tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII theo kế hoạch này.

- Thẩm định nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị được giao trong kế hoạch này; tổng hợp dự toán kinh phí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, thống nhất với UBND huyện quyết định.

2. UBND huyện chỉ đạo:

2.1. Trung tâm văn hoá - thông tin - thể thao và du lịch

- Xây dựng, hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, trọng tâm là các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan.

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương có liên quan nghiên cứu, đề xuất các điểm, tuyến đường, khu vực treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ, pano trên địa bàn huyện Triệu Sơn và các tuyến đường trọng điểm của huyện, đảm bảo khoa học phục vụ công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hệ thống khẩu hiệu tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, trình Ban Tuyên giáo Huyện ủy thẩm định trước ngày 10/02/2020.

- Chủ trì, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tư liệu tuyên truyền, tổ chức trưng bày triển lãm hình ảnh về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện vào trước, trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

          - Chỉ đạo, hướng dẫn ban văn hoá các xã, thị trấn phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng đại hội đảng các cấp, trọng tâm là Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch; các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện treo khẩu hiệu, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Mở các chuyên trang, chuyên mục; tăng lượng tin, bài, ảnh, phóng sự; tổ chức trao đổi, tọa đàm, đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với các tầng lớp nhân dân.

- Chủ trì thiết kế ma két, trang trí khánh tiết phục vụ tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, trình Ban Tuyên giáo Huyện ủy thẩm định trước khi báo cáo Thường trực Huyện ủy quyết định.

- Tổ chức phát thanh trực tiếp phiên khai mạc, phiên bế mạc Đại hội; đưa tin, phản ánh các hoạt động và phiên họp quan trọng của Đại hội.

          - Lựa chọn một số hình ảnh tiêu biểu trưng bày tại tiền sảnh Trung tâm Hội nghị huyện trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

2.2. Phòng Văn hoá và Thông tin

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, thông tin đại chúng của huyện, các trang thông tin điện tử của các ngành, địa phương, đơn vị, hệ thống truyền thanh cấp xã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tập trung cao điểm vào trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Chỉ đạo, cung cấp nội dung thông tin, tài liệu tuyên truyền và hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị vào trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức ngăn chặn, tháo gỡ các trang mạng xã hội, các blog cá nhân có nội dung xuyên tạc các dự thảo văn kiện, chống phá đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

2.3. Điện lực Triệu Sơn xây dựng các phương án đảm bảo nguồn điện ổn định trong thời gian diễn ra đại hội cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; các địa điểm tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, mít tinh chào mừng Đại hội.

2.4. Phòng Tài chính - KH: Thẩm định kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (theo tổng hợp, đề xuất của Ban Tuyên giáo Huyện ủy) về các phần việc được giao cho các địa phương, đơn vị trong kế hoạch này.

3.     Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

- Tổ chức tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là các lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, văn nghệ sĩ, trí thức tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Phát động các phong trào thi đua yêu nước, đăng ký các công trình, phần việc đạt chất lượng cao lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp.

- Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân để phối hợp giải quyết những vấn đề nổi cộm, mới phát sinh, báo cáo với cấp có thẩm quyền theo quy định.

4. Các ban, phòng, ngành, cơ quan, đơn vị cấp huyện

Căn cứ điều kiện cụ thể xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội, treo khẩu hiệu, cờ Tổ quốc, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Đại hội.

5. Các Tổ chức cơ sở Đảng

- Căn cứ Kế hoạch này và theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo, phòng văn hóa thông tin, Trung tâm VH-TT-TT&DL xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, đơn vị.

- Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị lấy ý kiến đống góp của các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trước, trong, sau khi diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, chủ động giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận, không để nhân dân khiếu kiện đông người, vượt cấp, hình thành điểm “nóng”.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan (băng rôn, pano, áp phích, cờ, cờ hồng kỳ...) trên các trục đường chính, cao điểm là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Văn hóa - thông tin - Thể thao và Du lịch).

- Chỉnh trang hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí, cao điểm là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị trấn treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Thay thế nội dung tuyên truyền phù hợp trên các panô tấm lớn trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn. Chỉ đạo hệ thống truyền thanh thị trấn cập nhật, đưa tin tuyên truyền công tác chuẩn bị trước Đại hội, diễn biến, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

Căn cứ kế hoạch này, yêu cầu các ban, phòng, ngành, địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo nhiệm vụ được phân công, lập dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền quyết định./.

 

Nơi nhận:                                                                 T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Tỉnh ủy (b/c);                                                       PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- Các đồng chí HUV;

- Các ban, phòng, ngành, MTTQ;

  và đoàn thể cấp huyện;

- Các đơn vị liên quan;

- Các TCCSĐ;                                                                                        (đã ký)

- Lưu VP/HU.                                                                         

 

                                                                                           Lê Kim Chất

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đăng lúc: 30/03/2020 15:41:28 (GMT+7)

 

 

 

ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HOÁ                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

    HUYỆN UỶ TRIỆU SƠN

                        *                                            Triệu Sơn, ngày 16 tháng 01 năm 2020

            Số 199-KH/HU

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ

huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Thực hiện Kế hoạch số 181-KH/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch số 190-KH/TU, ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch tuyên truyền, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; những quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong toàn xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nhanh nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII vào cuộc sống.

2. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố và phát huy niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

3. Công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, kịp thời; bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của các cấp ủy đảng; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, khoa học, hiệu quả; hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng địa bàn; bảo đảm trang trọng, thiết thực, tránh phô trương, lãng phí; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Sự ra đời, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ huyện Triệu Sơn qua các kỳ đại hội; ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ, bối cảnh, thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

          2. Tuyên truyền, làm rõ nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019

 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 190-KH/HU, ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; quy chế bầu cử trong Đảng, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, độ tuổi, quy trình nhân sự.

          3. Công tác chuẩn bị đại hội, công tác tổ chức, tiến độ, diễn biến, kết quả đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện. Việc tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương; phổ biến kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm các cấp, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

          4. Nội dung dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Việc đóng góp ý kiến của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nhất là ý kiến đóng góp của các lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, cán bộ khoa học, văn nghệ sĩ... vào các văn bản dự thảo trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

5. Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương, giai đoạn 2015 - 2020. Những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

          - Kết quả thực hiện 04 chương trình trọng tâm, 02 khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII và các nghị quyết chuyên đề…

- Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung uơng 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về ‘‘Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là ủy viên Bộ Chính trị, uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương”; những bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy đảng trong 5 năm qua.

6. Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đối với đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

          7. Định hướng dư luận, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng việc góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.

8. Tuyên truyền đậm nét kết quả đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; cung cấp thông tin, giới thiệu tiểu sử các đồng chí trúng cử; danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII.

III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Thời gian: Từ tháng 01/2020 đến hết tháng 12/2020.

2. Hình thức tuyên truyền

          - Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử, website của các ngành, truyền thông...

- Thông qua tổ chức các hội nghị tuyên truyền nội bộ trong Đảng (cấp ủy, cán bộ chủ chốt, báo cáo viên); hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; thông qua các cuộc họp, sinh hoạt thường kỳ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội...

- Thực hiện sản xuất các chương trình phát thanh, đăng tải các tin bài trên hệ thống đài truyền thanh huyện, ảnh thời sự trên cổng thông tin điện tử của huyện.

- Tuyên truyền cổ động trực quan (pa nô, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn, cờ, bảng điện tử, tranh cổ động...); các hoạt động trưng bày triển lãm, văn hóa, văn nghệ, thể thao.

- Tổ chức tọa đàm, gặp mặt; các hoạt động vui chơi tìm hiểu về các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện, về nội dung các văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ

- Xây dựng hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Chủ trì, phối hợp với phòng văn hóa và thông tin chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng theo từng thời điểm cụ thể.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, phòng Văn hoá và thông tin và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyên trước và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Tổ chức hội nghị Báo cáo viên cấp huyện triển khai nội dung, định hướng tuyên truyền và cung cấp thông tin kết quả đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Thẩm định nội dung tuyên truyền của các đơn vị liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng của huyện; nội dung các ấn phẩm tuyên truyền; trang trí khánh tiết; phương án, nội dung tuyên truyền cổ động trực quan; chương trình nghệ thuật; triển lãm... phục vụ tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hoá và thông tin, Công an huyện có kế hoạch và tổ chức đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung hoạt động tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII theo kế hoạch này.

- Thẩm định nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị được giao trong kế hoạch này; tổng hợp dự toán kinh phí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, thống nhất với UBND huyện quyết định.

2. UBND huyện chỉ đạo:

2.1. Trung tâm văn hoá - thông tin - thể thao và du lịch

- Xây dựng, hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, trọng tâm là các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan.

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương có liên quan nghiên cứu, đề xuất các điểm, tuyến đường, khu vực treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ, pano trên địa bàn huyện Triệu Sơn và các tuyến đường trọng điểm của huyện, đảm bảo khoa học phục vụ công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hệ thống khẩu hiệu tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, trình Ban Tuyên giáo Huyện ủy thẩm định trước ngày 10/02/2020.

- Chủ trì, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tư liệu tuyên truyền, tổ chức trưng bày triển lãm hình ảnh về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện vào trước, trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

          - Chỉ đạo, hướng dẫn ban văn hoá các xã, thị trấn phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng đại hội đảng các cấp, trọng tâm là Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch; các khu, điểm du lịch trên địa bàn huyện treo khẩu hiệu, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Mở các chuyên trang, chuyên mục; tăng lượng tin, bài, ảnh, phóng sự; tổ chức trao đổi, tọa đàm, đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với các tầng lớp nhân dân.

- Chủ trì thiết kế ma két, trang trí khánh tiết phục vụ tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, trình Ban Tuyên giáo Huyện ủy thẩm định trước khi báo cáo Thường trực Huyện ủy quyết định.

- Tổ chức phát thanh trực tiếp phiên khai mạc, phiên bế mạc Đại hội; đưa tin, phản ánh các hoạt động và phiên họp quan trọng của Đại hội.

          - Lựa chọn một số hình ảnh tiêu biểu trưng bày tại tiền sảnh Trung tâm Hội nghị huyện trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

2.2. Phòng Văn hoá và Thông tin

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, thông tin đại chúng của huyện, các trang thông tin điện tử của các ngành, địa phương, đơn vị, hệ thống truyền thanh cấp xã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tập trung cao điểm vào trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Chỉ đạo, cung cấp nội dung thông tin, tài liệu tuyên truyền và hướng dẫn tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị vào trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức ngăn chặn, tháo gỡ các trang mạng xã hội, các blog cá nhân có nội dung xuyên tạc các dự thảo văn kiện, chống phá đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

2.3. Điện lực Triệu Sơn xây dựng các phương án đảm bảo nguồn điện ổn định trong thời gian diễn ra đại hội cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; các địa điểm tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, mít tinh chào mừng Đại hội.

2.4. Phòng Tài chính - KH: Thẩm định kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (theo tổng hợp, đề xuất của Ban Tuyên giáo Huyện ủy) về các phần việc được giao cho các địa phương, đơn vị trong kế hoạch này.

3.     Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

- Tổ chức tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là các lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, văn nghệ sĩ, trí thức tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Phát động các phong trào thi đua yêu nước, đăng ký các công trình, phần việc đạt chất lượng cao lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp.

- Nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân để phối hợp giải quyết những vấn đề nổi cộm, mới phát sinh, báo cáo với cấp có thẩm quyền theo quy định.

4. Các ban, phòng, ngành, cơ quan, đơn vị cấp huyện

Căn cứ điều kiện cụ thể xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội, treo khẩu hiệu, cờ Tổ quốc, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Đại hội.

5. Các Tổ chức cơ sở Đảng

- Căn cứ Kế hoạch này và theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo, phòng văn hóa thông tin, Trung tâm VH-TT-TT&DL xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, đơn vị.

- Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị lấy ý kiến đống góp của các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trước, trong, sau khi diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, chủ động giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận, không để nhân dân khiếu kiện đông người, vượt cấp, hình thành điểm “nóng”.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan (băng rôn, pano, áp phích, cờ, cờ hồng kỳ...) trên các trục đường chính, cao điểm là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Văn hóa - thông tin - Thể thao và Du lịch).

- Chỉnh trang hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí, cao điểm là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

- Vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị trấn treo cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Thay thế nội dung tuyên truyền phù hợp trên các panô tấm lớn trên địa bàn thị trấn Triệu Sơn. Chỉ đạo hệ thống truyền thanh thị trấn cập nhật, đưa tin tuyên truyền công tác chuẩn bị trước Đại hội, diễn biến, kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII.

Căn cứ kế hoạch này, yêu cầu các ban, phòng, ngành, địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo nhiệm vụ được phân công, lập dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền quyết định./.

 

Nơi nhận:                                                                 T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Tỉnh ủy (b/c);                                                       PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- Các đồng chí HUV;

- Các ban, phòng, ngành, MTTQ;

  và đoàn thể cấp huyện;

- Các đơn vị liên quan;

- Các TCCSĐ;                                                                                        (đã ký)

- Lưu VP/HU.                                                                         

 

                                                                                           Lê Kim Chất