Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
256285

Hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021).

Ngày 25/01/2021 14:18:03

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/02/1930- 03/02/2021), mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu, Chúng tôi xin khái quát nét chính về lịch sử, ý nghĩa ra đời và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong suốt 91 năm qua.

Vào mùa xuân năm 1930, trước yêu cầu khách quan của các mạng Việt Nam, với cương vị là phái viên của Quốc tế Cộng Sản, có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến phong trào cách mạng của ba nước Đông Dương, từ ngày 06/01/1930 đến 03/02/1930 Nguyễn Aí Quốc đã chủ động triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc).
Hội nghị thành lập Đảng mang tầm vóc lịch sử, ý nghĩa to lớn như một Đại hội. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam, là sản phẩm của sự kết hợp giữa Chủ nghĩa Mác - Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới.
Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là sự kiện trọng đại, mốc son chói lọi mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đảng ra đời đã kết thúc thời kỳ khủng hoảng về giai cấp và đường lối lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân ta đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam - Một Đảng có đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ Đảng viên kiên trung, nguyện suốt đời hy sinh cho lý tưởng của Đảng, cho độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân.
Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam. Từ đây cách mạng Việt Nam trở thành bộ phận gắn bó khăng khít của cách mạng thế giới.
Với ý nghĩa lớn lao và tầm vóc lịch sử đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) đã quyết định lấy ngày03/02 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Với tư tưởng “ Độc lập” và “Tự do” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, được Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã trở thành ngọn đuốc soi đường cho nhân dân ta đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc.
Chỉ sau 15 năm từ năm 1930 đến năm 1945, Đảng đã lãnh đạo toàn thể dân tộc ta làm nên cuộc cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi vẻ vang, đập tan xiềng xích nô lệ của Thực dân Pháp và phát xít Nhật. Đồng thời mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc: Kỷ nguyên độc lập dân tộc, nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ vận mệnh dân tộc, kỷ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Trên cơ sở đó, ngày 02/09/1945 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước đầu tiên ở Đông Nam Á.
Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, cách mạng Việt Nam đối phó với “Thù trong giặc ngoài” cộng với giặc đói, giặc dốt lan tràn khắp cả nước đưa đất nước rơi vào tình thế cấp bách như “Ngàn cân treo sợi tóc”. Song với đường lối cách mạng tự chủ, độc lập và sáng tạo, Đảng ta đã bình tĩnh, tự tin chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thác ghềnh đến bến bờ thắng lợi.
Với đường lối kháng chiến chiến tranh nhân dân, toàn dân toàn diện, tự lự cánh sinh, dựa vào sức mình là chính và đường lối ngoại giao mềm dẻo nhưng cương quyết, Đảng ta mà đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo quân và dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954) vĩ đại “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”, đánh bại Thực dân Pháp, có sự can thiệp của Mỹ và tay sai kết thúc cuộc chiến tranh chống pháp trường kỳ chín năm buộc chúng phải ký Hiệp định GiơNeVơ (21/07/1954) chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Trên cơ sở đó Miền Bắc được giải phóng, bắt tay vào xây dựng CNXH và là hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến Miền Nam đấu tranh chống Mỹ, tay sai và giải phóng nước nhà.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ kéo dài 21 năm, với tinh thần “Quyết chiến, quyết thắng”, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn thể nhân dân chiến đấu kiên cường, làm phá sản và làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc, gây được sự cảm phục của bạn bè thế giới: Đó là đại thắng mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 30/04/1975 giải phóng Miền Nam, giang sơn thu về một mối.
Sau đại thắng mùa xuân 1975, Đảng tiếp tục lãnh đạo quân đội và nhân dân ta tiến hành hành hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong bối cảnh trong nước và quốc tế tạo ra những cơ hội mới, song cũng đặt đất nước ta trước những thách thức, khó khăn, biến động phức tạp. Đặc biệt cách mạng Việt Nam phải đối phó với âm mưu “ Diễn biến hòa bình”, “ Bạo lực lật đổ” của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Do đó Đảng ta luôn kiên cường, vững vàng chào lái con thuyền cách mạng vượt qua ghềnh thác khó khăn đến bến bờ thắng lợi. Đảng đã sáng suốt lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước được khởi xướng thông qua Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986) đưa đất nước tiến lên trên nền tảng khẳng định mục tiêu, lý tưởng “Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội”.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau 30 năm đổi mới, diện mạo đất nước có sự khởi sắc, chúng ta đã gặt hái được những thành quả và thắng lợi to lớn trên các lĩnh vực, đặc biệt quốc phòng - an ninh được giữ vững, vai trò và vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên.
Những thành tựu cách mạng to lớn của cách mạng Việt Nam trong suốt 91 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng chứng minh rằng: nhờ được trang bị lý luận cách mạng khoa học, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, biết vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê Nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chúng ta không chỉ bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền và thống nhất đất nước mà còn đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống mọi mặt để gặt hái được những thành công và vững bước trên con đường chủ nghĩa xã hội.
Những thành tựu to lớn đó đã khẳng định đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam - đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Vì vậy chúng ta luôn tự hào về Đảng quang vinh và biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta và  Người cũng để lại cho dân tộc ta sự nghiệp cách mạng vẻ vang và di sản vô cùng quý giá đó là tư tưởng và phong cách đạo đức Hồ Chí Minh.
Gắn liền với cuộc kháng chiến của dân tộc và truyền thống lịch sử của Đảng bộ Triệu Sơn, ngày 20 tháng 08 năm 1954 Đảng bộ xã Đồng Lợi được thành lập. Sau khi ra đời Đảng bộ xã nhà luôn thực hiện các Văn kiện của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chỉ thị, Nghị Quyết, các văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên và bám sát, vận dụng vào tình hình thực tiễn của địa phương, lãnh đạo nhân dân trong toàn xã  thực hiện thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chính trị, kinh tế,  văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trong thời kỳ đổi mới.
Trong 67 năm qua, Đảng bộ xã Đồng Lợi không ngừng lớn mạnh, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu. Đảng bộ xã luôn thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhũng biểu hiện “Tự diễn biến”, “ Tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân trong xã với  Đảng.
Đặc biệt năm 2020 vừa qua, Đảng bộ xã nhà đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã, lần thứ  XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hiện nay dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ xã, các tổ chức, các ngành từ xã đến thôn và nhân dân trong toàn xã đang phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ  XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời xây dựng thành công các tiêu chí nông thôn mới nâng cao để sớm đưa xã nhà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 và vững bước đi lên trên con đường hội nhập và phát triển.
Một mùa xuân nữa và năm mới lại chuẩn bị về. Trong thời khắc chuyển giao của đất trời và sự phấn khởi, rạo rực của lòng người, đất nước, quê hương chúng ta cũng thêm phần thay da đổi thịt, Đảng ta lại thêm một tuổi. Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Lợi nói riêng và Đảng bộ nhân các cấp, toàn thể  nhân nhân Việt Nam nói chung luôn tự hào có một chính Đảng kiên cường, giàu kinh nghiệm, bản lĩnh và trung thành với lợi ích của dân tộc lãnh đạo. Mọi thế hệ người dân Việt Nam trong đó có nhân dân xã Đồng Lợi luôn tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta ngày càng phát triển vững  mạnh theo mục tiêu cao đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng tâm nguyện.  Tự hào và biết ơn Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi Cán bộ Đảng viên và nhân dân ta cần có ý thức trách nhiệm cao với quê hương, đất nước, nguyện tin tưởng và đi theo ánh sáng của Đảng soi đường, đoàn kết nhất trí để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; cùng ra sức thi đuathực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo, xây dựng quê hương Đông Lợi phát triển giàu đẹp và văn minh, sớm trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

                                                                                                     Người biên soạn: Lê Nam- CCVH   

                                           

 

                                                                               

 

    

  

Hướng tới kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021).

Đăng lúc: 25/01/2021 14:18:03 (GMT+7)

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (03/02/1930- 03/02/2021), mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu, Chúng tôi xin khái quát nét chính về lịch sử, ý nghĩa ra đời và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong suốt 91 năm qua.

Vào mùa xuân năm 1930, trước yêu cầu khách quan của các mạng Việt Nam, với cương vị là phái viên của Quốc tế Cộng Sản, có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến phong trào cách mạng của ba nước Đông Dương, từ ngày 06/01/1930 đến 03/02/1930 Nguyễn Aí Quốc đã chủ động triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc).
Hội nghị thành lập Đảng mang tầm vóc lịch sử, ý nghĩa to lớn như một Đại hội. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam, là sản phẩm của sự kết hợp giữa Chủ nghĩa Mác - Lê Nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới.
Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là sự kiện trọng đại, mốc son chói lọi mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đảng ra đời đã kết thúc thời kỳ khủng hoảng về giai cấp và đường lối lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân ta đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam - Một Đảng có đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ Đảng viên kiên trung, nguyện suốt đời hy sinh cho lý tưởng của Đảng, cho độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân.
Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam. Từ đây cách mạng Việt Nam trở thành bộ phận gắn bó khăng khít của cách mạng thế giới.
Với ý nghĩa lớn lao và tầm vóc lịch sử đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) đã quyết định lấy ngày03/02 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Với tư tưởng “ Độc lập” và “Tự do” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, được Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã trở thành ngọn đuốc soi đường cho nhân dân ta đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc.
Chỉ sau 15 năm từ năm 1930 đến năm 1945, Đảng đã lãnh đạo toàn thể dân tộc ta làm nên cuộc cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi vẻ vang, đập tan xiềng xích nô lệ của Thực dân Pháp và phát xít Nhật. Đồng thời mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc: Kỷ nguyên độc lập dân tộc, nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ vận mệnh dân tộc, kỷ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Trên cơ sở đó, ngày 02/09/1945 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước đầu tiên ở Đông Nam Á.
Sau cách mạng tháng Tám năm 1945, cách mạng Việt Nam đối phó với “Thù trong giặc ngoài” cộng với giặc đói, giặc dốt lan tràn khắp cả nước đưa đất nước rơi vào tình thế cấp bách như “Ngàn cân treo sợi tóc”. Song với đường lối cách mạng tự chủ, độc lập và sáng tạo, Đảng ta đã bình tĩnh, tự tin chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thác ghềnh đến bến bờ thắng lợi.
Với đường lối kháng chiến chiến tranh nhân dân, toàn dân toàn diện, tự lự cánh sinh, dựa vào sức mình là chính và đường lối ngoại giao mềm dẻo nhưng cương quyết, Đảng ta mà đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo quân và dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954) vĩ đại “lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu”, đánh bại Thực dân Pháp, có sự can thiệp của Mỹ và tay sai kết thúc cuộc chiến tranh chống pháp trường kỳ chín năm buộc chúng phải ký Hiệp định GiơNeVơ (21/07/1954) chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Trên cơ sở đó Miền Bắc được giải phóng, bắt tay vào xây dựng CNXH và là hậu phương lớn chi viện cho tiền tuyến Miền Nam đấu tranh chống Mỹ, tay sai và giải phóng nước nhà.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ kéo dài 21 năm, với tinh thần “Quyết chiến, quyết thắng”, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn thể nhân dân chiến đấu kiên cường, làm phá sản và làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc, gây được sự cảm phục của bạn bè thế giới: Đó là đại thắng mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 30/04/1975 giải phóng Miền Nam, giang sơn thu về một mối.
Sau đại thắng mùa xuân 1975, Đảng tiếp tục lãnh đạo quân đội và nhân dân ta tiến hành hành hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong bối cảnh trong nước và quốc tế tạo ra những cơ hội mới, song cũng đặt đất nước ta trước những thách thức, khó khăn, biến động phức tạp. Đặc biệt cách mạng Việt Nam phải đối phó với âm mưu “ Diễn biến hòa bình”, “ Bạo lực lật đổ” của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Do đó Đảng ta luôn kiên cường, vững vàng chào lái con thuyền cách mạng vượt qua ghềnh thác khó khăn đến bến bờ thắng lợi. Đảng đã sáng suốt lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước được khởi xướng thông qua Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986) đưa đất nước tiến lên trên nền tảng khẳng định mục tiêu, lý tưởng “Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội”.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau 30 năm đổi mới, diện mạo đất nước có sự khởi sắc, chúng ta đã gặt hái được những thành quả và thắng lợi to lớn trên các lĩnh vực, đặc biệt quốc phòng - an ninh được giữ vững, vai trò và vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên.
Những thành tựu cách mạng to lớn của cách mạng Việt Nam trong suốt 91 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng chứng minh rằng: nhờ được trang bị lý luận cách mạng khoa học, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, biết vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê Nin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chúng ta không chỉ bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền và thống nhất đất nước mà còn đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống mọi mặt để gặt hái được những thành công và vững bước trên con đường chủ nghĩa xã hội.
Những thành tựu to lớn đó đã khẳng định đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam - đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Vì vậy chúng ta luôn tự hào về Đảng quang vinh và biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh- Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta và  Người cũng để lại cho dân tộc ta sự nghiệp cách mạng vẻ vang và di sản vô cùng quý giá đó là tư tưởng và phong cách đạo đức Hồ Chí Minh.
Gắn liền với cuộc kháng chiến của dân tộc và truyền thống lịch sử của Đảng bộ Triệu Sơn, ngày 20 tháng 08 năm 1954 Đảng bộ xã Đồng Lợi được thành lập. Sau khi ra đời Đảng bộ xã nhà luôn thực hiện các Văn kiện của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Chỉ thị, Nghị Quyết, các văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên và bám sát, vận dụng vào tình hình thực tiễn của địa phương, lãnh đạo nhân dân trong toàn xã  thực hiện thắng lợi cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chính trị, kinh tế,  văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trong thời kỳ đổi mới.
Trong 67 năm qua, Đảng bộ xã Đồng Lợi không ngừng lớn mạnh, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu. Đảng bộ xã luôn thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhũng biểu hiện “Tự diễn biến”, “ Tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân trong xã với  Đảng.
Đặc biệt năm 2020 vừa qua, Đảng bộ xã nhà đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã, lần thứ  XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hiện nay dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ xã, các tổ chức, các ngành từ xã đến thôn và nhân dân trong toàn xã đang phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ  XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời xây dựng thành công các tiêu chí nông thôn mới nâng cao để sớm đưa xã nhà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 và vững bước đi lên trên con đường hội nhập và phát triển.
Một mùa xuân nữa và năm mới lại chuẩn bị về. Trong thời khắc chuyển giao của đất trời và sự phấn khởi, rạo rực của lòng người, đất nước, quê hương chúng ta cũng thêm phần thay da đổi thịt, Đảng ta lại thêm một tuổi. Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Lợi nói riêng và Đảng bộ nhân các cấp, toàn thể  nhân nhân Việt Nam nói chung luôn tự hào có một chính Đảng kiên cường, giàu kinh nghiệm, bản lĩnh và trung thành với lợi ích của dân tộc lãnh đạo. Mọi thế hệ người dân Việt Nam trong đó có nhân dân xã Đồng Lợi luôn tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta ngày càng phát triển vững  mạnh theo mục tiêu cao đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng tâm nguyện.  Tự hào và biết ơn Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi Cán bộ Đảng viên và nhân dân ta cần có ý thức trách nhiệm cao với quê hương, đất nước, nguyện tin tưởng và đi theo ánh sáng của Đảng soi đường, đoàn kết nhất trí để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; cùng ra sức thi đuathực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo, xây dựng quê hương Đông Lợi phát triển giàu đẹp và văn minh, sớm trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

                                                                                                     Người biên soạn: Lê Nam- CCVH