Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
57
Hôm qua:
130
Tuần này:
467
Tháng này:
467
Tất cả:
76095

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã kêu gọi Ban công tác mặt trận các thôn và các tổ chức thành viên Mặt trận tổ quốc xã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid- 19 .

Ngày 19/03/2020 10:41:33

Hiện nay tình hình dịch Covid - 19 đang diễn ra hết sức phức tạp có khả năng lan rộng và bùng phát cao.

 Để chung tay với các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương và toàn xã hội trong việc phòng chống dịch bệnh Covid -19, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã đã ra công văn số 10/CV - MTTQ ngày 13 tháng 03 năm 2020 V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19  nhằm kêu gọi Ban công tác mặt trận các thôn và các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc xã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống Covid - 19. Sau đây là nội dung Công văn :

 

UBMTTQ VIỆT NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

     XÃ ĐỒNG LỢI                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/CV-MTTQ                        Đồng Lợi, ngày 13 tháng  03 năm 2020

V/v tăng cường công tác

phòng chống dịch Covid - 19

 

Kính gửi:

- Ban công tác mặt trận các thôn;

- Các tổ chức thành viên UBMTTQ xã,

 

 Tính đến nay, trên thế giới dịch bệnh Covid - 19 đã lây lan 109 quốc gia, vùng lãnh thổ; với 135.306 người nhiễm bệnh, 4966 người tử vong. Tại Việt Nam tính đến ngày 12/3 đã phát hiện ca bệnh thứ 44 nhiễm Covid-19. Tỉnh ta hiện nay có một số người đang thực hiện cách ly tại nhà là 405 người, 440 người cách ly tập trung và chưa phát hiện them ca mới.

Trong 14 ngày qua, trên địa bàn huyện Triệu Sơn có 44 người nước ngoài đến Triệu Sơn; số người tiếp xúc gần là 415 người. Trong đó, số người hết yếu tốt dịch tễ là 301 người, còn giám sát 114 người; số ca nghi ngờ bệnh là 02 người, cả 02 đối tượng xét nghiệm âm tính với Covid - 19. Tuy nhiên, theo dự báo số đối tượng trở về Thanh Hoa trong thời gian tới sẽ tiếp tục gia tăng, đây là nguồn có nguy cơ lây nhiễm dịch Covid - 19 rất cao, khó kiểm soát.

Thực hiện công văn số 34/CV - MTTQ ngày 10/3/2020 của UBMTTQ huyện Triệu Sơn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19.

Để phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả, thường trực UBMTTQ xã Đồng Lợi đề nghị ban công tác mặt trận các thôn và các tổ chức thành viên MTTQ xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, truyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các công văn hướng dẫn của cấp trên về công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn xã.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân ở từng khu dân cư, để mọi người hiểu rõ tác hại và mối nguy hiểm của dịch bệnh; tuyên truyền mọi người dân thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của ngành y tế trong phòng, chống dịch bệnh. Từ đó, chủ động nâng cao ý thức dự phòng trong nhân dân, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm; chủ động bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình, cho gia đình mình, cho cộng đồng và xã hội.

3. MTTQ, các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên, hội viên, người thân, gia đình, nhân dân hạn chế đến mức thấp nhất việc tụ tập đông người, không tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm trong thời gian phòng, chống dịch; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, cần gọn nhẹ, tiết kiệm, tránh đông người, tránh kéo dài. Đồng thời có biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang đảm bảo tiêu chuẩn và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của bộ y tế.

4. Đề nghị ban công tác mặt trận thôn phối hợp chặt chẽ với trưởng thôn nắm chắc tình hình nhân dân, số lượng con em, người thân, người nước ngoài từ nới khác về lưu trú tại địa phương, phải được khai báo với cơ quan chức năng; đồng thời vận động nhân dân nâng cao tinh thần tự giác, tự nguyện vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

5. Hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế đảm bảo chính xác, trung thực theo chỉ đạo của BCĐ quốc gia phòng chống dịch Covid - 19.
        6. MTTQ xã, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội làm tốt công tác giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19; kiên quyết đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thông tin không chính xác ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ y tế và các cơ quan chức năng để chung tay  ngăn chặn dịch bệnh.

Ban công tác mặt trận, các tổ chức thành viên thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình. Trưởng ban công tác mặt trận triển khai ngay ở khu dân cư và báo cáo tình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn về ban thường trực UBMTTQ xã trước 9 giờ hàng ngày.

 

Nơi nhận:                                                                        T/M THƯỜNG TRỰC MTTQ XÃ

- Như trên;                                                                                   CHỦ TỊCH

- TT UBMTTQ huyện (b/c);                                                                     (Đã ký)

- BCH Đảng ủy (b/c);                                                                                       

- Lưu: UBMTTQ xã.

 

                Nguyễn Đình Lĩnh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã kêu gọi Ban công tác mặt trận các thôn và các tổ chức thành viên Mặt trận tổ quốc xã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid- 19 .

Đăng lúc: 19/03/2020 10:41:33 (GMT+7)

Hiện nay tình hình dịch Covid - 19 đang diễn ra hết sức phức tạp có khả năng lan rộng và bùng phát cao.

 Để chung tay với các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương và toàn xã hội trong việc phòng chống dịch bệnh Covid -19, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã đã ra công văn số 10/CV - MTTQ ngày 13 tháng 03 năm 2020 V/v tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19  nhằm kêu gọi Ban công tác mặt trận các thôn và các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc xã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống Covid - 19. Sau đây là nội dung Công văn :

 

UBMTTQ VIỆT NAM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

     XÃ ĐỒNG LỢI                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/CV-MTTQ                        Đồng Lợi, ngày 13 tháng  03 năm 2020

V/v tăng cường công tác

phòng chống dịch Covid - 19

 

Kính gửi:

- Ban công tác mặt trận các thôn;

- Các tổ chức thành viên UBMTTQ xã,

 

 Tính đến nay, trên thế giới dịch bệnh Covid - 19 đã lây lan 109 quốc gia, vùng lãnh thổ; với 135.306 người nhiễm bệnh, 4966 người tử vong. Tại Việt Nam tính đến ngày 12/3 đã phát hiện ca bệnh thứ 44 nhiễm Covid-19. Tỉnh ta hiện nay có một số người đang thực hiện cách ly tại nhà là 405 người, 440 người cách ly tập trung và chưa phát hiện them ca mới.

Trong 14 ngày qua, trên địa bàn huyện Triệu Sơn có 44 người nước ngoài đến Triệu Sơn; số người tiếp xúc gần là 415 người. Trong đó, số người hết yếu tốt dịch tễ là 301 người, còn giám sát 114 người; số ca nghi ngờ bệnh là 02 người, cả 02 đối tượng xét nghiệm âm tính với Covid - 19. Tuy nhiên, theo dự báo số đối tượng trở về Thanh Hoa trong thời gian tới sẽ tiếp tục gia tăng, đây là nguồn có nguy cơ lây nhiễm dịch Covid - 19 rất cao, khó kiểm soát.

Thực hiện công văn số 34/CV - MTTQ ngày 10/3/2020 của UBMTTQ huyện Triệu Sơn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19.

Để phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả, thường trực UBMTTQ xã Đồng Lợi đề nghị ban công tác mặt trận các thôn và các tổ chức thành viên MTTQ xã thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, truyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm các công văn hướng dẫn của cấp trên về công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn xã.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân ở từng khu dân cư, để mọi người hiểu rõ tác hại và mối nguy hiểm của dịch bệnh; tuyên truyền mọi người dân thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của ngành y tế trong phòng, chống dịch bệnh. Từ đó, chủ động nâng cao ý thức dự phòng trong nhân dân, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm; chủ động bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình, cho gia đình mình, cho cộng đồng và xã hội.

3. MTTQ, các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên, hội viên, người thân, gia đình, nhân dân hạn chế đến mức thấp nhất việc tụ tập đông người, không tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm trong thời gian phòng, chống dịch; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, cần gọn nhẹ, tiết kiệm, tránh đông người, tránh kéo dài. Đồng thời có biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang đảm bảo tiêu chuẩn và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của bộ y tế.

4. Đề nghị ban công tác mặt trận thôn phối hợp chặt chẽ với trưởng thôn nắm chắc tình hình nhân dân, số lượng con em, người thân, người nước ngoài từ nới khác về lưu trú tại địa phương, phải được khai báo với cơ quan chức năng; đồng thời vận động nhân dân nâng cao tinh thần tự giác, tự nguyện vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

5. Hướng dẫn nhân dân thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế đảm bảo chính xác, trung thực theo chỉ đạo của BCĐ quốc gia phòng chống dịch Covid - 19.
        6. MTTQ xã, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội làm tốt công tác giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19; kiên quyết đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thông tin không chính xác ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ y tế và các cơ quan chức năng để chung tay  ngăn chặn dịch bệnh.

Ban công tác mặt trận, các tổ chức thành viên thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình. Trưởng ban công tác mặt trận triển khai ngay ở khu dân cư và báo cáo tình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn về ban thường trực UBMTTQ xã trước 9 giờ hàng ngày.

 

Nơi nhận:                                                                        T/M THƯỜNG TRỰC MTTQ XÃ

- Như trên;                                                                                   CHỦ TỊCH

- TT UBMTTQ huyện (b/c);                                                                     (Đã ký)

- BCH Đảng ủy (b/c);                                                                                       

- Lưu: UBMTTQ xã.

 

                Nguyễn Đình Lĩnh

Từ khóa bài viết: